» ALT YÜKLENİCİ
» ALTERNATİF TEKLİF - BİRDEN FAZLA TEKLİF
» ANALİZLER
» ARAÇ KİRALAMA / TAŞIMA
» ARİTMETİK HATA
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Hizmet Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Mal Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Yapım İşi )
» BANKA REFERANS MEKTUPLARI VE TEYİTLERİ
» BELLİ İSTEKLİLER
» BENZER İŞLER
» BİLANÇO ve CİRO BİLGİLERİ
» BİLGİ BELGE EKSİKLİĞİ
» BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİ
» ÇÖP TOPLAMA İHALELERİ
» DEMONSTRASYON
» DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
» FİYAT DIŞI UNSURLAR
» GEÇİCİ TEMİNATLAR VE TEMİNAT MEKTUPLARI
» İHALE DOKÜMANLARI
» İHALE İPTAL NEDENLERİ
» İHALE KOMİSYONLARI
» İLANLAR
» İŞ DENETLEME / İŞ YÖNETME BELGELERİ
» İŞ DENEYİM BELGELERİ
» İŞ DURUM BELGELERİ
» İŞ ORTAKLIĞI ( ORTAK GİRİŞİM-KONSORSİYUM GİRİŞİMLER )
» KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI
» MAKİNE VE EKİPMANLAR
» MAL ALIM İHALELERİ
» MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALELERİ
» MUHTELİF KARARLAR
» NOTER ONAYLI BELGELER
» ORTAKLIK DURUM BELGELERİ
» PAZARLIK USULÜ İHALELER
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİ
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIM İHALELERİ
» PUANLAMA ( Hizmet Alım İşleri )
» REKABET
» SİGORTA VE VERGİ BORÇLARI
» ŞİKÂYET / İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI ( İDAREYE-K.İ.K. NA)
» STANDART FORMLAR
» TEBLİGATLAR VE ŞİKAYET SÜRELERİ
» TEKLİF MEKTUBU/GEÇERLİLİK SÜRELERİ ve TEKLİF CETVELLERİ
» TEKLİF ZARFLARI
» TİCARET SİCİL GAZETELERİ
» VEKALETNAMELER
» YAKLAŞIK MALİYET
» YASAKLAMA-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
» YETERLİK BELGELERİ
» ZEYİLNAMELER
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Yapım İşi )
Aşırı düşük savunma açıklamalarında, kullanılacak araç ve iş makinelerine ait kiralama sözleşmesi ile açıklama yapılması mümkünmüdür ?
Haberler » İki sayfadan oluşan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının,ilk sayfasında proforma faturayı düzenleyen firma ile meslek mensubunun kaşesi ve imzası bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi ?
İhalenin yapıldığı yıldan bir öncekli yıla ait Birim fiyatlarla açıklama yapılması mümkünmüdür ?
Proforma faturada, SMMM' e ait İletişim bilgilerinin olmaması mevzuata aykırılık teşkil edermi ?
Yüklenici kârı içermeyen birim fiyatlar üzerinden yüklenici kârı düşülerek açıklama yapılması mevzuata uygunmudur ?
% 29 tenizlatla teklif veren isteklinin aşırı düşük savunması, % 25 i müteahhitlik kârı ve genel gider olduğu % 4 lük farkın ise nereden karşılanacağının belli olmaması gerekçesi ile Aşırı düşük savunmanın uygun görülmemesi yerindemidir?
2013 yılının Ekim ayında yapılan ihaleye ilişkin düzenlenecek Proforma fatura Hangi döneme ait Geçici vergi beyanındaki verilere dayanılarak düzenlenebilir ?
Açıklama istenilecek iş kalemleri ve sıralı analiz girdileri içerisinde yer almayan nakliye gideri için açıklama yapılmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Açıklama istenilecek iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri listesinin isteklilere gönderilmeden aşırı düşük savunma istenilebilir mi?
Açıklama istenilecek iş kalemlerine ve Açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin ait listelerin İhale dokümanı içerisinde verilip, açıklama isteme yazısı ekinde verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilen 66 iş kaleminin 52 sinde % 10 un altında metraj eksikliğinin olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Açıklama istenilen iş kalemlerine ait, imalat bileşenlerinden açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilen iş kalemlerinin sadece bir tanesi idarenin metrajından % 10 dan fazla düşük gösterilmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Açıklama istenilen maliyet unsurları dışındaki giderler için herhangi bir bedel öngörülmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?
Açıklama istenilen Özel pozlara ait ayrıntılı analiz ve sıralı analiz girdileri oluşturulmadan aşırı düşük savunma istenilmesi mevzuata uygunmudur?
Açıklama istenilen poz için analiz düzenlenmesi ve proforma ile tevsik edilmemiş olmasına rağmen, teklif edilen fiyatın idarenin belirlediği fiyatın üstünde olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Açıklama istenilen ve Açıklama istenilmeyen iş kalemleri içerisinde bulunan imalat için farklı fiyat teklif edilebilir mi?
Açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemleri listesinde bulunan aynı poza ilişkin olarak iki farklı fiyat teklif edilmesi mevzuata uygunmudur?
Açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri listesinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin tamamının yer alması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilmeyecek % 20 lik iş kalemleri için çok düşük fiyat teklif edilmesi, aşırı düşük savunmanın kabul edilmemesine gerekçe olabilir mi?
Açıklama istenilmeyecek iş kalemleri için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatların altında fiyatla açıklama yapılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Açıklama istenilmeyecek iş kalemlerinin toplam tutarı teklif bedelinin % 1 ini karşılaması mevzuata uygunmudur ?
Açıklama istenilmeyen iş kalemine ilişkin olarak da öngörülen miktar ile birim fiyatın gösterilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilmeyen analiz girdileri için bedel öngörülmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilmeyen analiz girdilerinin, istekliye verilmemiş olmasına rağmen hazırlanan aşırı düşük savunmanın uygun olmuş olması, mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama istenilmeyen iş kalemlerine ait idarenin belirlemiş olduğu miktarlar ile İsteklinin belirlemiş olduğu miktarlar arasında % 10 dan fazla farklılık olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Açıklama talep edilmeyen bir konuda açıklama yapılmadığı gerekçesiyle istekliler değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Açıklama yapılacak iş kaleminin birden fazla maliyet bileşenini ihtiva etmesi halinde proforma fatura ile açıklama yapılabilir mi?
Alt analiz girdi miktarlarının istekli tarafından arttırılmış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Alt analizlerdeki poz fiyatlarıyla aşırı düşük sorgulamasında düzenlenen analizlerdeki poz fiyatları arasında farklılık olması durumunda istekli ihaleden elenir mi?
Amortismana tabi giderler aşırı düşük açıklamasında sorgulanır mı?
Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, yapılacak işle ilgili idarenin metrajları ile isteklilerin metrajları arasında kabul edilemeyecek kadar farkın olması
Anahtar teslimi götürü bedel olarak yapılan yapım ihalesinde, aşırı düşük açıklamasına konu olan iş kalemlerine ait metrajların belirtilmemesi
Analizde ki girdi fiyatı, proforma faturadaki fiyatın üzerinde olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Analizde ki işçilik saat ücreti herhangi bir belge ile tevsik edilmediği gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Analizde malzeme bedeli için proforma fatura sunulmasına rağmen, montaj girdisi için tespit edilen çalışma saat ve ücretini tevsik edici belge sunulmamış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Analizlerde Birinci Sınıf Usta birim fiyatı ile Düz İşçi birim fiyatı aynı değer üzerinden hesap edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Analizlerde farklı nitelikteki işçiler için aynı ücretin belirlenmesi durumu, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Analizlerde iş makinesi çalışmasına ilişkin olarak kendi malı olduğu gerekçesi ile bedel öngörülememesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Analizlerde işçilik gideri için brüt asgari ücret yerine net asgari ücret esas alınarak hesaplama yapılabilir mi?
Analizlerde kullanılan Rayiç fiyatlara ait listenin savunma ekinde verilmemiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
analizlerde, işçilik saat ücretinin yürürlükte olan saat ücretinina altında yazılı olmasına rağmen, hesaplama yapılırken yürürlükte olan saat ücreti üzerinden hesap yapılmış olması durumunda isteklinin açıklaması kabul edilirmi
Aşırı düşük açıklamasında hiçbir analize yer verilmemesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu?
Aşırı düşük bulunan isteklilerce açıklama istenilen analizlerde işçilik gideri tutarları analiz toplamının % 3'üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenebilir mi?
Aşırı düşük isteme yazısı ekinde "AÇIKLAMA İSTENİLMEYECEK ANALİZ GİRDİLERİ LİSTESİNİN" gönderilmemiş olması Mevzuata aykırılık teşkil edermi
Aşırı düşük isteme yazısında, savunma hazırlama süresi içerisinde ki günlerde Resmi tatil olması durumunda Resmi tatil günü savunma süresine eklenir mi?
Aşırı düşük isteme yazısında, kullanılacak malzemenin teknik yeterliliğe sahip olduğunu gösterir belgesinin sunulmasının istenilmesine rağmen, istekli tarafından bahse konu belgenin sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Aşırı düşük savunma , gerçek olmayan bilgi ve belgelerle yapılmaması durumunda Geçici teminatlar irat kaydedilirmi ?
Aşırı düşük savunma açıklaması yapılırken ; Poz numaralarında bulunan HARF lerin olmadığı gerekçesi ile aşırı düşük savunmanın kabul edilip edilmeyeceği..
Aşırı düşük savunma dosyasında, HESAP CETVELİNDE açıklama yapılacak iş kalemine ait Birim fiyatın yanlış yazılmasına rağmen, Çarpımının Proforma fatura ve Analizdeki doğru rakam dan çarpılmış olması duırumunda aşırı düşük savunmanın uygun görülmemesi mevzuata uygunmudur.
Aşırı düşük savunma ekinde sunulan proforma faturayı imzalayan, firma yetkilisinin imza sirküsünün proforma ekinde olmaması mevzuata aykırılık teşkil edermi ?
Aşırı düşük savunma ekinde sunulan proforma faturayı imzalayan, SMMM in firma adına imza yetkisinin olmaması mevzuata aykırılık teşkil edermi ?
Aşırı düşük savunma evraklarının, bütün sayfalarının kaşelenip imzalanmamış olması teklfin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Aşırı düşük savunma hazırlanırken, Hangi kamu kurum ve kuruluşa ait Birim Fiyatların kullanıldığına dair listenin verilmemesinin mevzuata aykırılıp teşkil edip etmediği
Aşırı düşük savunma hazırlarken " AÇIKLAMA İSTENİLMEYECEK İŞ KALEMLERİ İÇİN "0,01 Kuruş fiyat öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunma isteme yazısında, Açıklama istenilmeyecek iş kalemlerinin belirtilmemesi mevzıata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunma istenilen firmalardan, her birinden istenilen açıklamalarda farklı iş kalemlerine yer verilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunma kapsamında sunulan analizdeki birim fiyat ile hesap cetvelindeki birim fiyatın uyumlu olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Aşırı düşük savunma kapsamında sunulan fiyat teklifinde, fiyat teklifi veren firmanın tüm sayfalarda kaşe ve imzasının olmasına rağmen, SMMM meslek mensubunun sadece son sayfasında kaşe ve imzasının bulunması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olabilir mi?
Aşırı düşük savunma kapsamında sunulan proforma faturanın kimin adına düzenlendiği bilgisinin bulunmaması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunma kapsamında, kum ve çakıl ocağına ait faaliyet belgesi sunulmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Aşırı düşük savunma veren istekli, kendi firmasından kendisi adına Proforma fatura ve Ek-O.6 nolu Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı tanzim edebilir mi?
Aşırı düşük savunma verilirken, Araç kiralama bedeline ait giderler hangi tür belgeler ile açıklama yapılabilir?
Aşırı düşük savunmalarda, Damga vergisi, SGK, Muhtasar ödemesi gibi ödemelere yer verilmemiş olduğu gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Aşırı düşük savunmalarda, idarenin belirlediği miktarladan fazla miktarlar ile açıklama yapılması mümkünmüdür ?
Aşırı düşük savunmalarda, İmalatçı firma tarafından Proforma fatura ile açıklama yapılmasının mümkün olmadığı durumlar da ne şekilde açıklama yapılması gerekmektedir.
Aşırı düşük savunmalarda, isteklinin belirlediği miktarların idarenin belirlediği miktarlardan % 50 daha fazla olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunmalarda, Kâr, Genel giderler, sözleşme giderleri, Sigorta vergi, şantiye kurulum ve All Risk poliçe giderlerininde içerisinde olduğu % 1 oranında Kâr öngörülerek verilen aşırı düşük savunma kabul edilebilir mi?
Aşırı düşük savunmalarda, Teklif icmalinde Sözleşme damga vergisinin yanlış hesaplanması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Aşırı düşük savunmalarda, Yarım kuruşun altında (0,001 TL olarak) fiyat teklif edilerek açıklama yapılması mümkün müdür)
Aşırı düşük savunmaları komisyon yerine, haricen görevlendirilen ve komisyonda görevli olmayan uzaman tarafından incelenmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük savunmaların hazırlanması için idareler tarafından verilen süreye Resmi tatil günlerinin dahil olup olmadığı..
Aşırı düşük savunmanın mevzuata uygun olarak yeniden istenilmesi halinde, öncede aşırı düşük savunmaya cevap vermeyenlerden de istenilmesi gerekir mi?
Aşırı düşük savunmanın teslim tarihinin belirtildiği savunma isteme yazısının, savunmanın verileceği en son tarihten sonra istekliye tebliğ olunması durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?
Aşırı düşük savunmasına konu yapım işinde iki binanın yapılacak olması durumunda, açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdileri her bina için ayrı ayrı belirlenebilir mi?
Aşırı düşük savunmaya cevap vermeyen istekliden, sınır değerin değişmesi sonucunda teklifi yine sınır değerin altında kalıyorsa Aynı istekliden tekrar aşırı düşük savunma istenilebilir mi?
Aşırı düşük sorgulaması kapsamında, proforma faturada belirtilen fiyatın analize daha az olarak yansıtılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?
Aşırı düşük sorgulamasında inşaat imalatı niteliğindeki bir iş kaleminin sırf tesisat analizleri altında ayrıntılandırıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması
Aşırı düşük sorgulamasında müteahhit kârı ve genel giderleri, all risk sigorta giderleri, şantiye giderleri vb. ilişkin açıklamaların incelemeye tabi tutulması mevzuata uygun mudur?
Aşırı düşük teklif açıklamalarında, toplam teklif bedeline ilişkin hesap cetvelinde açıklama istenilmeyen iş kalemlerine yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi ?
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında hesap cetveli sunmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Aşırı düşük teklif açıklaması yazısının ne zaman tebliğ edileceği belli olmadığı halde idarece söz konusu yazıda tarih ve saat verilerek açıklama istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan, Analizlerde Kar ve genel giderlere ait ayrıntılı olarak yer verilmemesi kanuna uygunmudur ?
Aşırı düşük teklif açıklamasının teknik personel giderinin yetersiz olduğu gerekçesiyle uygun görülmemesi mevzuata uygunmudur ?
Aşırı düşük teklif açıklamasının, sunulan fiyat teklifinin her sayfasının meslek mensubunca imzalanıp kaşelenmediği gerekçesiyle kabul edilmemesi mevzuata uygunmudur ?
Aşırı düşük teklif savunmasında, K.İ.K. payının yanlış oran üzerinden hesaplanması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Aşırı düşük teklif sınırın altında kalan isteklilerin, aşırı düşük açıklaması yapmak için sadece analizler, hesap cetveli vb belgeleri kullanarak açıklama yapmaları yeterli midir?
Aşırı düşük teklif sorgulamasında , proforma fatura veya fiyat tekliflerinde virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde birim fiyatların yer almasının teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olur mu?
Aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli teklif bileşenlerinin her istekli için farklı olarak düzenlenmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Aşırı düşük teklifte istekli tarafından, bazı iş kalemlerine ilişkin maliyetlerin başka iş kalemleri gruplarının maliyetlerine ilişkin analizlerine yansıtıldığına dair yapılan açıklama kabul edilebilir mi?
Aynı imalata farklı fiyat öngörülmesi mevzuata uygun mudur?
Aynı ürün için sunulan iki adet proforma faturalardan ikincisinin, Genel tebliğde aranan şartları taşımadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Başka isteklinin itirazı neticesinde sınır değerin değişmiş olması durumunda, Aşırı düşük savunması uygun görülmeyen isteklinin en avantajlı birinci teklif olarak değerlendirilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Bir iş kalemi için bakanlıkça belirlenen tutarın altında teklif veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?
Birden fazla sayfa olan proforma faturanın her sayfasında, Meslek mensubunca yazılması gereken ibarenin yazılı olmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan pozların fiyatlarının aşırı düşük teklif açıklamasında yükseltilmesi ve bu açıklamanın buna göre yapılması mevzuata uygun mudur?
Düzenlenen proforma fatura veya fiyat teklifi hizmet konusunu içermesi halinde Meslek mensubu tarafından hangi ibarenin yazılması gerekmektedir?
Farklı iş kalemleri içerisindeki işçilik saat ücretlerinin farklı gösterilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Farklı poz analizleri içerisinde bulunan, aynı analiz girdisine ait malzeme için farklı fiyat teklif edilebir mi?
Fiyat teklifi başlıklı olarak sunulan belge üzerinde, Proforma fatura üzerine yazılması gereken ibarenin yazılmış olması durumunda, söz konusu belge Proforma fatura olarak kabul edilebilir mi?
Fiyat teklifleri üzerine “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak onaylanmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Hangi yapım işlerinin aşırı düşük açıklamalarında, malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir?
Hazır beton temini için düzenlenen proforma faturada "Nakliye Dahil " ibaresinin bulunmaması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Hesap cetvelindeki birim fiyat ile Analizdeki birim fiyatın uyumlu olmaması aşırı düşük savunmanın uygun görülmemesine gerekçe olur mu?
İçerik itibariyle fiyat teklifi olan belge üzerinde, SMMM tarafından yazılması gereken ibarenin yazılmış olması durumunda, söz konusu belge PROFORMA FATURA olarak değerlendirilebilir mi?
İdare tarafından açıklama istenilmeyen iş kalemlerine / gruplarına ait listelerin verilmemesi halinde, hesap cetvelinde bunlara ait miktar ve fiyatlara yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
İdare tarafından belirlenen miktarlardan % 10 dan fazla eskiklik bulunan istekliden, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi gönderilmediği gerekçesi ile yeniden savunma istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İdare tarafından res'en düzeltilen analiz fiyatı teklif fiyatının altında olması halinde aşırı düşük savunma reddedilebilir mi?
idare tarafından yapılan aşırı düşük sorgulamasında sadece analiz istenilmesi yeterli midir, analize dayanak olan belgelerin de istenilmesine gerek var mı?
İdare tarafından, Aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliden Teknik Şartname’de belirtilen bazı hususların belirtilmediği gerekçesi ile yeniden açıklama talep edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İdare, kendi hazırladığı metrajlardan birkaçında hata olduğunu, aşırı düşük savunma veren isteklinin metrajlarının doğru olduğunu beyan etmesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?
idarece ya da KİK tarafından ya da mahkeme tarafından verilen kararlar sonucu, geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması durumunda aşırı düşük sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerekir mi?
İdarelerin, aşırı düşük savunma hazırlama süresi ile ilgili olarak İsteklinin talebi üzerine ek süre verme zorunluluğu var mıdır?
İdari şartnamede, “sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceği” belirtilmesi durumunda aşırı düşük savunma istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İhale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizlerin istenilmesi gerekirken idare tarafından ihale sürecinde oluşturulan analiz formatlarına uygun analizlerin istenilmesi mevzuata uygunmudur ?
İhale dokümanında, ç alıştırılacak personel ve kullanılacak malzeme konusunda kesin ve objektif bir kriter belirlemenin mümkün olmadığı durumlar aşırı düşük savunma istenilmeden ihalenin sonuçlandırılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İhale ilanında ve İdari şartnamesinde Sınır değer katsayısı N=1,20 Olması gerekirken N=1,00 Olarak belirtilmiş olması durumunda, Sınır değer hangisi üzerinden hesaplanması gerekecektir ?
İhale komisyonları, aşırı düşük savunma aşamasında ,ihaleden sonra bazı iş kalemlerine ait miktarların idare tarafında yanlış hesaplandığı gerekçesi ile, miktarlar üzerinde düzeltme yapabilirler mi?
İhalesi 2013 temmuz ayında yapın işe ait aşırı düşük savunma hazırlanırken 2013/1 dönemi ve 2012 /4 dönemine ait Geçici vergi beyanname dönemindeki verilere dayanılarak açıklama yapılabilir mi ?
İhaleye itiraz sonucu sınır değerin değişmesi durumunda, ilk değerlendirmeye göre Aşırı düşük savunması uygun görülmeyen istekliden tekrar aşırı düşük savunma istenilmesi mevzuata uygunmudur?
İhaleyi yapan idare tarafından, Aşırı düşük savunması uygun görülmeyen istekli hakkında idarece belirlenen hususlarla ilgili sınırlı inceleme yapan kurul kararına karşı, başka bir isteklinin yine aşırı düşük savunmaya karşı itiraz hakkı var mıdır?
İnşaat mahallinde yapılması gereken imalatlara yönelik olarak fiyat teklifi alınmak suretiyle aşırı düşük açıklama yapılması mümkün müdür?
İstekli tarafından, % 2 lik kâr ve genel gider oranının SGK, all risk sigorta, vergi, kesin teminat masrafı, şantiye kurulumu, müteahhit kârı vb. giderlerin karşılanması için yeterli bulunmaması mevzuata uygunmudur?
istekliler, aşırı düşük açıklamalarında fatura veya benzeri belgeleri sunmadan açıklama yapacakları zaman bu durum için sadece bayındırlık fiyatlarını mı kullanmaları gerekir ya da diğer kamu kurumlarının da fiyatlarını kullanabilirler mi
isteklilerin hiçbir analiz sunmadan sadece piyasadan alınan teklifler ile aşırı düşük tekliflerini açıklamaları mevzuata uygun mudur?
isteklilerin tekliflerinde yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşulun ne olduğunun belirtilmesi yeterli mi, avantajlı koşulların belgelere dayalı olarak belirtilmesine gerek var mı?
K.İ.K. tarafından yeniden aşırı düşük istenilmesine karar verilen isteklinin, ilk savunmadaki miktar ve birim fiyatların ikinci savunmada düşürülmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyatlarla açıklama yapıldığının belirtilmesine rağmen, açıklamadaki fiyatlar ile yayımlanan birim fiyatların farklılık göstermesi durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Kısmi teklife açık ihalelerde, ihalenin bütün kısımlarında sınır değerin altında kalan istekliden, İhalenin tümü için mi yoksa her bir kısmı için ayrı olarak mı aşırı düşük savunma istenilmelidir ?
Kontrol teşkilatının kullanımına tahsis edilecek araç ve cep telefonunu maliyetlerine açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer verilip verilmeyeceği
Maliyet / Satış tespit tutanağında Geçici vergi döneminin yıl olarak belirtilmiş olmasına rağmen Hangi döneme ait olduğunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Maliyet / Satış tespit tutanağında ki bilgilerin doğru olmasına rağmen, Tutanakta ismi yazılı SMMM meslek mensubu adına başka birisi tarafından imzalanarak hazırlanan teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Maliyet / Satış tespit tutanağında ki birim maliyet tutarı ile Proforma faturadaki birim maliyet tutarının aynı rakam olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Maliyet / Satış tespit tutanağında, proforma faturaya konu malzemenin belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Maliyet / Satış tespit tutanağındaki birim maliyeti fiyatının, Proformadaki birim maliyet fiyatından yüksek olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olur mu?
Maliyet / Satış tespit tutanağının belgeyi düzenleyen SMMM den istenilmesi durumunda kaç gün süre verilmelidir?
Maliyet / Satış tespit tutanağının dayanağı olan faturalardaki miktarların ihaledeki miktarları karşılamadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
Maliyet / Satış tespit tutanağının idareye süresi içerisinde gönderilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Maliyet satış tespit tutanağında defter kayıt adeti ve toplam tutarı yazılı olmasına rağmen “toplam miktar” ve “ağırlıklı ortalama birim satış tutarı”nın yazılmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Maliyet/satış tespit tutanağında, Mükellefin defter tasdik bilgilerinin yazılmamış olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi ?
Maliyet/satış tutarı tespit tutanağına dayalı olarak hazırlanmayan Proforma faturaların geçerliliği kabul edilebilir mi?
Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında idareye sunulmamış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu ?
Meslek mensubu tarafından, proforma fatura üzerine yazılması gereken ibarenin değiştirilerek yazılmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Müteahhit kârı ve Genel gider oranının çok düşük olduğu gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur ?
Nakliye giderinin analiz girdileri içerisinde gösterilmeyip, kâr ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi mümkün olabilir mi?
Ortak girişim firmalardan birisinin, ortak girişim adına proforma fatura düzenlemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Özel pozlara ait analiz girdilerinin isteklilere verilmeyip, özel poza ait tek fiyat olarak açıklama yapılmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Özel pozlara ait, analiz girdi ve miktarlarını gösteren analiz formatının isteklilere verilmemesi, aşırı düşük savunmanın yeniden istenilmesini gerektirir mi?
Özel pozlara ilişkin olarak tanzim edilen analizlerde, Malzeme ve işçilik girdilerinin ayrı ayrı gösterilmemesi halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura da Malzeme ve montaj bedelinin ayrıştırılarak gösterilmesine rağmen, Maliyet / Satış tespit tutanağında montaj bedelinin ayrıştırılmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma fatura da meslek mensubu ve firmanın Kaşelerinin olmasına rağmen iletişim bilgileri yazılı olmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma fatura da, Ortalama birim maliyet yerine , Ortalama Maliyet/Satış şeklinde beyanda bulunulması aşırı düşük savunmanın kabul edilmemesine neden olur mu?
Proforma fatura ekinde Maliyet / Satış tespit tutanakları sunulmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma fatura ekinde sunulmasına gerek bulunmayan Maliyet /Satış tespit tutanağının sunulması haline tutanak üzerinde Meslek mensubunca yazılması gereken ibarenin yazılı olmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma fatura ekinde sunulmasına gerek olmamasına rağmen, sunulan maliyet / satış tespit tutanaklarında eksiklik bulunduğu gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma fatura ekinde, belgeyi düzenleyen kişi yada firmanın imza sirküsü olmadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
Proforma fatura olarak sunulan belgenin; işçilik, nakliye ve makine giderleri içermesi durumunda, bu belge PROFORMA FATURA olarak kabul edilebilir mi?
Proforma fatura üzerinde satışlara ilişkin ibarenin yazılmasına rağmen Maliyet / Satış tespit tutanağın ise Maliyete dayalı olarak hazırlanmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura üzerinde tarih olmayıp, Maliyet/Satış tespit tutanağında tarih olması durumunda aşırı düşük savunma kabul edilir mi?
Proforma fatura üzerinde, açıklamanın “ Satışlara Dayalı ” olduğunun belirtildiği, ancak aşırı düşük savunma dosyasında sunulmasına gerek olmadığı halde sunulan Maliyet / Satış tespit tutanağında “ Maliyete Dayalı ” açıklama kısmının doldurulmuş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura üzerinde, belgeyi düzenleyen tedarikçi yada imalatçının imzasının bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma fatura üzerinde, faturayı düzenleyen firmanın iletişim bilgilerinin olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura üzerine meslek mensubu tarafından, yazılan açıklamada “BİRİM FİYATIN” yazılması gerekirken “ BİRİM SATIŞ TUTARININ” ibaresinin yazılmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura ve analizlerdeki ölçü birimlerinin birbirinden farklı olduğu gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma fatura ve Maliyet / Satış tespit tutanaklarını imzalayan SMMM in firma ile iş sözleşmesinin olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma fatura ve Maliyet / Satış tespit tutanaklarının aynı tarihte tanzim edilmesi zorunlu mudur?
Proforma faturada özel kaşe kullanan SMMM meslek mensubunun iletişim bilgilerinin olmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma faturada taahhüt edilen her bir mamulün, Maliyet / Satış Tespit tutanaklarında tek bir tabloda gösterilmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma faturada tarih bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma faturada teklif edilen ürüne ait birim fiyatın Yarım kuruşun altında olmasına rağmen, Proforma fatura toplamının 0,1247 TL şekline tanzim edilmiş olması durumunda İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma faturada ve analizde girdilerin ayrıntılı şekilde gösterilmeyip, iş kaleminin tamamına ilişkin tek bir fiyatın belirtilmiş olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturada yazılı olan tutardan fazla miktarda teklif verilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma faturada, birim fiyat ve miktarların çarpım sonucunun yuvarlanarak yazılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturada, malzeme ve işçilik bedellerinin ayrı ayrı gösterilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına sebep olur mu?
Proforma faturada, Malzeme, nakli ve montajının ayrıştırılarak gösterilmesine rağmen, Maliyet/Satış tespit tutanağında tek bir fiyata ait açıklama yapılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma faturada, miktar ve fiyat çarpımının virgülden sonra üç haneli çıkması durumunda, iki haneli olarak yuvarlanması mevzuata uygun mudur?
Proforma faturada, özel imalat iş kalemi için tek fiyat teklif edilip iş kalemine ait girdilerin ayrıştırılarak fiyatlandırılmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturadaki fiyatları doğru olmadığı yönünde tereddüdün hâsıl olması durumunda Maliyet / Satış tespit tutanaklarının belgeyi düzenleyen SMMM / YMM den istenilmeden teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturalarda, birim fiyatın yarım kuruşun altında olmakla birlikte, miktar ile birim fiyatın çarpımı yarım kuruşun üzerinde olması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturalarda, ihale kayıt numarası ve isminin yazılı olduğu durumlarda, Proforma faturadaki malzemelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Proforma faturanın ilk sayfasında SMMM / YMM nin kaşe ve imzasının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Proforma faturanın piyasa fiyatlarına uygun olarak tanzim edilmiş olması durumunda, SMMM / YMM den Maliyet / Satış tespit tutanaklarının istenilmesine gerek var mıdır?
Proforma faturayı düzenleyen firma kaşesinde ki unvan ile Ticaret Sicil gazetesindeki unvan farklı olduğu gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proforma faturayı tanzim eden firma tarafından "“Yukarıda belirtilen bedel defter yılına ait ağırlıklı satış ortalamamızın % 80 altında değildir.” şeklindeki ibare yazarak imzalaması mevzuata uygunmudur ?
Proforma faturayı tanzim eden firmanın, faaliyet alanının farklı olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proformada belirtilmeyen nakliye giderlerinin, Müteahhit kârından karşılanması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Proje ve mahal listesinde olmayan, ancak ayrıntılı pursantaj cetvelinde yer alan iş kalemlerinin, hesap cetvelinde belirtilmiş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olabilir mi?
Sıralı analiz girdileri içerisinde yer almayan nakliye giderleri için açıklama yapılması zorunlu mudur?
SMMM e ait faaliyet belgesinin, Proforma fatura ekinde sunulmaması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
SMMM meslek mensubu tarafından, proforma faturaya fiyat teklifine yazılması gereken ibarenin yazıldığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
SMMM tarafından Maliyet / Satış tespit tutanağının ilgili idare tarafından istenilmesine rağmen gönderilmemesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
SMMM tarafından Maliyet/Satış tespit tutanaklarının idarece belirlenen süreden sonra teslim edilmiş olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının ilk haftasında yapılacak ihalelerde, maliyet/satış tutanakları hangi geçici vergi döneminde ki bilgilere göre düzenlenmelidir?
Tahakkuk ettirilmemiş geçici vergi beyannamesine istinaden Maliyet / Satış tespit tutanağının hazırlanması mümkün müdür?
Teklife ait genel icmalde yazılı olan rakamının doğru olmasına rağmen, hesap cetvelinde bazı özel imalatlara ait fiyatların yazılmamış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Teknik şartnamede istenilen özelliklere uygun olmayan malzeme ile açıklama yapılması ve açıklaması yapılan malzemenin istenilen malzeme fiyatından yüksek dahi olsa, söz konusu aşırı düşük savunma kabul edilebilir mi?
Tesisat iş kalemleri içerisinde yer alan özel pozlara ait analiz girdilerinin isteklilere verilmesi zorunlu mudur?
Tespit edilen sınır değer ile teklif rakamı birebir eşit olan teklif sahibinden aşırı düşük savunma istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Vergi dairesine kayıtlı olup, Ticaret siciline kayıtlı olmayan kişi tarafından düzenlenen proforma fatura geçerli belge olarak kabul edilebilir mi?
Vergi kaydının olmasına rağmen proforma faturanın düzenlendiği tarihte Ticaret odası yada esnaf odası kaydı bulunmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Yabancı para cinsinde tanzim edilen proforma fatura TL ye çevrilirken hangi tarihteki döviz kurları esas alınmalıdır?
Yapım ihalelerinde aşırı düşük açıklaması kapsamında, kamu kurumlarının yayınlamış olduğu güncel birim fiyatı olmayan iş kalemleri için daha önceki yılda-yıllarda yayınlanmış birim fiyatlar kullanılabilir mi?
Yapım ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılan isteklilere, hangi analiz girdileri için açıklama istenilmeyeceği de bildirilmeli midir?
Yapım ihalelerinde hangi durumda istekliler tarafından aşırı düşük açıklama kapsamında iş kalemleri-iş grupları için analiz düzenlemesi zorunlu değildir?
Yapım ihalelerinde istekliler aşırı düşük açıklamalarını proforma faturalarla yapmaları durumunda hangi belgeleri sunmalıdır?
Yapım ihalelerinde isteklilerce aşırı düşük teklifleri için yapılan açıklamada, malın stoklarda olduğunun belirtilmesi durumunda hangi belgeler idareye sunulmalıdır?
Yapım ihalelerinde teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmesi gerekir mi?
Yapım ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer tespitinin amacı nedir?
Yapım ihalelerinde, iş kalemleri için kamu kurumlarınca yayımlanmış birim fiyatlara göre aşırı düşük açıklama yapan isteklilerin, kamu kurumlarının birim fiyatlarını kullanıp kullanmadıklarının kontrolünün idarelerce yapılması gerekir mi?
Yapım ihalelerinde, isteklilere sıralı analiz girdileri tablosu verilmeden aşırı düşük açıklama istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Yapım ihalelerinde,teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük sorgulaması yapılmadan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur?
Yapım ihalelerinin aşırı düşük açıklamasının, kamu kurumlarınca yayınlanmış karsız birim fiyatın altında teklif edilen imalat kalemleri için piyasada faaliyet gösteren kişilerden alınan tekliflerin sunulması halinde hangi belgeler idareye sunulmalıdır?
Yapım ihalelerinin aşırı düşük sorgulamalarında damga vergisi, KİK payı, SGK giderleri, şantiye giderleri, all risk sigorta giderleri, teminat mektubu, komisyon giderleri gibi giderlere ilişkin açıklama yapılması zorunlu mudur?
Yarım kuruş altında bulunan Proforma fatura toplamının 0,01 TL ye yuvarlanması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz KİK Kararları Yargı Kararları Haberler Kanun ve Mevzuat Mevzuat Soru-Cevap İletişim
İhale Analiz Copyright @ 2013 Her Hakkı Saklıdır. | Design By Web Tasarım | Seo
 Bugün 166
 Dün 185
 Bu Ay 3209
 Toplam 366959
cold storage

bez çanta

lazer epilasyon

nemlendirme sistemleri

ozon tedavisi

ankara gülüş tasarımı

ankara lazer epilasyon

bebek oyunları


cerrahi maske
ankara web tasarım
web tasarım
seo hizmeti
cancer clinical trials