» ALT YÜKLENİCİ
» ALTERNATİF TEKLİF - BİRDEN FAZLA TEKLİF
» ANALİZLER
» ARAÇ KİRALAMA / TAŞIMA
» ARİTMETİK HATA
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Hizmet Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Mal Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Yapım İşi )
» BANKA REFERANS MEKTUPLARI VE TEYİTLERİ
» BELLİ İSTEKLİLER
» BENZER İŞLER
» BİLANÇO ve CİRO BİLGİLERİ
» BİLGİ BELGE EKSİKLİĞİ
» BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİ
» ÇÖP TOPLAMA İHALELERİ
» DEMONSTRASYON
» DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
» FİYAT DIŞI UNSURLAR
» GEÇİCİ TEMİNATLAR VE TEMİNAT MEKTUPLARI
» İHALE DOKÜMANLARI
» İHALE İPTAL NEDENLERİ
» İHALE KOMİSYONLARI
» İLANLAR
» İŞ DENETLEME / İŞ YÖNETME BELGELERİ
» İŞ DENEYİM BELGELERİ
» İŞ DURUM BELGELERİ
» İŞ ORTAKLIĞI ( ORTAK GİRİŞİM-KONSORSİYUM GİRİŞİMLER )
» KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI
» MAKİNE VE EKİPMANLAR
» MAL ALIM İHALELERİ
» MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALELERİ
» MUHTELİF KARARLAR
» NOTER ONAYLI BELGELER
» ORTAKLIK DURUM BELGELERİ
» PAZARLIK USULÜ İHALELER
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİ
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIM İHALELERİ
» PUANLAMA ( Hizmet Alım İşleri )
» REKABET
» SİGORTA VE VERGİ BORÇLARI
» ŞİKÂYET / İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI ( İDAREYE-K.İ.K. NA)
» STANDART FORMLAR
» TEBLİGATLAR VE ŞİKAYET SÜRELERİ
» TEKLİF MEKTUBU/GEÇERLİLİK SÜRELERİ ve TEKLİF CETVELLERİ
» TEKLİF ZARFLARI
» TİCARET SİCİL GAZETELERİ
» VEKALETNAMELER
» YAKLAŞIK MALİYET
» YASAKLAMA-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
» YETERLİK BELGELERİ
» ZEYİLNAMELER
İHALE İPTAL NEDENLERİ
10 kişinin ihale dokümanı satın aldığı, 5 isteklinin teklif verdiği ve tek isteklinin teklifinin geçerli olduğu ihalenin rekabet sağlanmaması nedeniyle iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
13 şirketin ihale dokümanı aldığı ve 4 isteklinin teklif verdiği fakat tek isteklinin teklifinin geçerli ancak bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
21 adet ihale dokümanı satın alınıp 4 firma tarafından teklif kullanılması halinde, rekabet oluşmadığı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
30 tane ihale dokümanı alınmasına rağmen 6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin geçerli olduğu yapım ihalesinde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre Cari yılda kullanılmayan ödeneğin iade edildiği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
9 adet ihale dokümanının alındığı fakat 2 isteklinin teklif verdiği ve bir isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde diğer isteklinin de yaklaşık maliyetten daha düşük teklif verdiği ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
Aşırı düşük savunması veren firma teklifinin K.İ.K. tarafından reddedilmesinden sonra idare tarafından ikinci teklifin yüksek olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra, ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayarak ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?
Aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra, ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayarak ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?
Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, ihale iptal edilebilir mi?
Aynı kişinin İhaleye iki defa itiraz etmiş olması nedeniyle ihale sürecinin uzadığı ve sözleşmenin 2013 yılında yapılabileceğinin kesin olmadığı ve ödenek aktarımının mümkün olmadığı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Bakanlık tarafından tahsis edilen ödenek, işin yaklaşık maliyetini karşılamadığı durumlarda, ihalenin iptal edilmesi mevzuta uygunmudur ?
Bazı detay projelerin ihale dokümanı ekinde isteklilere verilmemiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
Bazı imalatların Projede bulunmasına rağmen yaklaşık maliyet ve ödeme pursantaj listesinde bulunmuyor olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
Bazı isteklilere verilen ihale CD si içerisinde projelerin olmadığı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Birinci en avantajlı teklifin K.İ.K. Tarafından değelendirme dışı bırakılması halinde idare tarafından ikinci en avantajlı teklifin yüksek olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Düzenlenen zeyilnamenin, isteklilere süresi içerisinde bildirilemediği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mümkünmüdür?
Geçerli tekliflerin, sınır değere oranla çok yüksek, yaklaşık maliyete oranla çok düşük olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Geçerli tekliflerin, sınır değere oranla çok yüksek, yaklaşık maliyete oranla çok düşük olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
İdare personelinin kusuru nedeniyle, teklif zarfının komisyona zamanında ulaşmamış olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
idare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda, idarenin hangi takdir yetkisinin kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerekir?
İdare tarafından rekabeti engelleyici doküman düzenlemesi nedeniyle, ihaleye yeterli katılım ve dokümandaki düzenlemeler nedeniyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli sayıları göz önüne alınarak ihalenin iptali kararı mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İdare tarafından, yaklaşık maliyet oluştururken bazı imalatlara ait miktarları hatalı olarak hesaplamış olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
idarece teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağının isteklilere sorulmadan ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
İdareler tarafından yaklaşık maliyet tespiti için özel pozlara ait analizler oluşturulurken, analiz girdi miktarlarının yanlış belirlenmiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İdareler tarafından, , Serbest piyasadan fiyat alınarak açıklama yapılmasını engellemek ve bu şekilde aşırı düşük savunma verilmesinin önüne geçmek amacına yönelik şartname düzenlemiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İdareler, K.İ.K. kararından sonra İhalede "Rekabet Oluşmadığı" Gerekçesi ile ihaleyi iptal edebilir mi?
İdarenin belirlediği yanlış metraj ile isteklinin belirlediği doğru metraj arasındaki farkın kabul edilebilir metraj uyumsuzluğunun üzerinde olması durumunda ihale iptal edilebilir mi?
İdari Şartname ile birim fiyat teklif cetveli arasında uyumsuzluk olması ihalenin iptaline neden olur mu?
İdari şartnamede fiyat farkı katsayı oranının yanlış yazılmış olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İdari şartnamede istenilmeyen ancak teknik şartnamede, tekliflerin ekinde sunulması istenilen belgeler sunulmadığı gerekçesi ile tekliflerin çocuğunun değerlendirme dışı bırakılmış olması durumu ihalenin iptalini gerektirir mi?
İhale dokümanı kapsamında, iş gruplarına ait pursantaj oranlarının isteklilere verilmiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İhale dokümanına yönelik olarak süresinden sonra yapılan şikâyet başvurusuna istinaden ihalenin iptal edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
ihale dokümanında mevzuata aykırı olarak düzenlenen hükme veya yeterlik kriterine herhangi bir itiraz olmamasına rağmen bu yanlış düzenleme ihalenin iptaline neden olur mu?
İhale dokümanında, kısmi teklif verilip verilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme yapılmaması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İhale dokümanının, yürürlükte olan fiyat farkı esaslarına aykırı olarak düzenlenmiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İhale ilanında; Sınır katsaysının N=1,20 Olması gerekirken N=1 Olarak belirtilmiş olması durumu; İhalenin iptaline sebiyet verirmi ?
ihale işlemlerinin teklif geçerlilik süresi içerisinde sonuçlandırılmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?
ihale kararına onay verdikten sonra yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı nedeniyle ihale yetkilisinin, kendi verdiği onayı geri alarak ihaleyi iptal etmesi mevzuata uygun mudur?
İhale komisyon üyelerinden bazılarının İlk oturumda olmamaları, yedek üyeler ile ihalenin yapılmasına rağmen, Asil üyeler tarafından kesinleşen ihale kararının imzalanması ve ihalenin sonuca bağlanmış olması ihalenin iptaline neden olur mu ?
İhale komisyonunda konusunda uzman üyelerin bulunmaması, tekliflerin ihale komisyonu dışında başka komisyon kurularak değerlendirilmesi ihalenin iptalini gerektirir mi?
ihale sürecinin uzaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
İhale sürecinin uzaması ve mevsim şartları gereği işin yapılamayacağı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi?
İhale üzerinde kalan firmanın SGK borcu olduğu, ikinci en avantajlı teklifin ise teklif rakamının yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yüksek olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
İhale yapıldıktan sonra Proje değişikliği gerekçesi ile ihale iptal edilebilirmi ?
ihale yapıldıktan sonra, karar ihale komisyonu tarafından onaylanmadan, ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilebilir mi
İhale yetkilisi yada harcama yetkilisinin ihale komisyonunda görev alması ihalenin iptalini gerektirir mi?
ihalede birden fazla teklif sunulmasına ve tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen rekabet oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi?
ihalede geçerli tek teklifin kalması halinde, rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı?
İhalede geçerli tek teklifin yaklaşık maliyete yakın olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
İhalede sunulan teklif rakamlarına istinaden, Yaklaşık maliyetin tekrar kontrol edilmek üzere ihalenin iptal edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İhaleye ait kesinleşen ihale kararından sonra, Projenin hatalı olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
İhaleye teklif vermesinin engellenmek istendiğini iddia eden isteklinin, ihaleye teklif verip bu gerekçe ile şikayette bulunması ihalenin iptaline sebep olur mu ?
İhaleye yapılan şikayet başvurusuna ilişkin komisyon değerlendirmesinin uygun olmadığı gerekçesi ile ihale yetkilisi tarafından ihale iptal edilebilir mi?
İlk ihale kararının onaylanmasının akabinde, birinci en avantajlı teklifin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra, Kaynakların verimli kullanılması gerekçesi ile ihalenin iptali kararı yerinde midir?
İlk oturumda bir hata sonucu teklifi okunmayan isteklinin, ikinci oturumda teklifinin değerlendirmeye alınması mevzuata uygunmudur ?
İsteklilere verilen İhale CD si içerisinde, Proje müellifine ait iletişim bilgilerinin bulunuyor olması ihalenin iptaline neden olur mu?
İsteklilere verilen Mahal listesi ile projedeki mahallere ait bilgilerin birbiri ile örtüşmemesi ihalenin iptal edilmesini gerektirir mi?
K.İ.K. nun düzeltici işlem kararından sonra, geçerli tek teklif kaldığı ve geçerli tek teklifinde yaklaşık maliyete yakın olduğu gerekçesi ile ihalenin iptali kararı verilebilir mi?
K.İ.K. tarafından teklif fiyatı düşük olan isteklinin değerlendirme dışı bırakılma işleminden sonra, idare tarafından en avantajlı birinci teklif sahibi tarafından teklif edilen fiyatın yüksek olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
K.İ.K. tarafından teklifi geçersiz sayılan istekli ile, En avantajlı GEÇERLİ TEK TEKLİF SAHİBİ arasında Ciddi fiyat farkı olduğu iddiası ile Kamu yararı gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
K.İ.K. un düzeltici işlem kararına rağmen idare tarafından, işin yapılacağı dönemin iklimsel koşullara uygun olmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?
K.İ.K. un düzeltici işlem kararından sonra, idare tarafından projenin değiştirildiği gerekçesi ile ihalenin iptali mevzuata uygun mudur?
Kanuni bekleme süresi beklenilmeden sözleşme imzalandığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Kesinleşen ihale kararından sonra, ihale yetkilisinin ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal etme yetkisinin bulunup bulunmadığı?
Kurul tarafından teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli ile yeni belirlenen birinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin teklif rakamları arasındaki farkın yüksek olması gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Kurum tarafından aşırı düşük savunması uygun görülmeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasın işlemden sonra, İdare tarafından birinci en avantajlı teklif sahibi istekli ile aşırı düşük savunması uygun görülmeyen isteklinin teklif rakamları arasındaki farkın yüksek olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Ödeneğin uygun olması ve ihalede rekabetin oluşması hallerinde, Birinci en avantajlı teklifin Yaklaşık maliyete oranla % 18 daha fazla olması durumunda ihale iptal edilebilir mi?
Ön yeterlikli ihalelerde, isteklilere ait teknik puanlama açıklanmadan mali yeterliğe ilişkin değerlendirme yapılması ihalenin iptalini gerektirir mi?
Proje üzerinden hesaplanan metrajlar ile idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet cetvelindeki metrajların birbiri ile örtüşmemesi ihalenin iptalini gerektirir mi?
Projede değişiklik olacağı ve bu değişikliğin % 10 dan fazla iş artışına sebep olacağı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Sözleşme imzalandıktan sonra, İstekli hakkında kamu davası açılmış olduğunun öğrenilmesi durumunda yapılacak işlemeler......
Sözleşme tasarısında " hakedişin tahakkuka bağlandıktan sonra 100 gün içerisinde ödenecektir " şeklinde yapılan düzenleme ihalenin iptalini gerektirir mi?
Teklif edilen rakamların " HADDE LAYIK OLMADIĞI" gerekçesi ile ihale iptal edilebilirmi ?
Teklif geçerlilik süresi dolan ihalede, isteklilere tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatıp uzatmama konusunda yazılı bilgi alınmaksınız ihalenin iptali kararı mevzuata uygun mudur?
Teklifi yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte, idarece işin daha düşük bedelle yaptırılabileceği görüşü ve kamu yararı gözetilerek ihale iptal edilebilir mi?
Tekliflerin geçerlilik sürelerinin dolduğu gerekçesi ile ihalenin iptali mümkün müdür?
Teknik şartnamede belirtilmesine rağmen, İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak sayılmayan belgelerin sunulmadığı için geçerli teklif kalmadığı ve bu nedenle ihalenin iptali kararı mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Uygulama projesinde değişiklik yapılacağı gerekçesi ile ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Uygulama projesinin hazırlanması mümkün olmayan ihalelerin, Anahtar teslim götürü bedel teklif usulü ile ihale edilmesi mevzuata uygun mudur?
Yaklaşık maliyet tutarının çok cüzî bir miktar altında teklif veren ve ihale üzerine bırakılan istekli için ihalenin iptal edilmesi ile oluşacak zaman kaybı, idari külfet ve kamu yararı hakkında karar
Yaklaşık maliyet hazırlanırken, kamu zararına yol açıldığı iddiası ile idare tarafından ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
Yaklaşık maliyetin, İlk oturumdan önce istekliler tarafından öğrenilmesi durumunda İhale iptal edilirmi ?
Yapım işi olarak yapılması gereken işin, mal alımı olarak ihaleye çıkılması ihalenin iptalini gerektirir mi?
Yapım işinin acilyetliğinin olmaması ve tekrar ihaleye çıkılıp çıkılmayacağını belli olmadığı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Yapım işinin daha az bir maliyetle yaptırılmasının öngörülmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?
Yapımı devam eden projelerin fazla olduğu, devam eden işlerin bitirilmesine öncelik verileceği gerekçesi ile ihalenin iptali kararı mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Yıllara sari olarak ihalesi yapılan yapım işi, devam eden işlere ağırlık verileceği ve ihalenin yapıldığı yıldan sonraki yıl için öngörülen ödenek miktarının düşürüleceği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Zeyilname yapılmadan, İhale dokümanında değişiklik yapılacağı gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?
Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz KİK Kararları Yargı Kararları Haberler Kanun ve Mevzuat Mevzuat Soru-Cevap İletişim
İhale Analiz Copyright @ 2013 Her Hakkı Saklıdır. | Design By Web Tasarım | Seo
 Bugün 164
 Dün 185
 Bu Ay 3207
 Toplam 366957
cold storage

bez çanta

lazer epilasyon

nemlendirme sistemleri

ozon tedavisi

ankara gülüş tasarımı

ankara lazer epilasyon

bebek oyunları


cerrahi maske
ankara web tasarım
web tasarım
seo hizmeti
cancer clinical trials